Press ESC to close

โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564

โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ออกเอกสารโครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้อะไรบ้าง มาเช็คกัน

โครงการที่เปิดรับในรอบนี้

1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ TCAS รอบที่ 1  เปิดรับ  569 คน

2. โครงการเพชรตะวันออก TCAS รอบที่ 1  เปิดรับ  554 คน

3. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) TCAS รอบที่  1  เปิดรับ  462 คน

4. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” TCAS รอบที่ 1 เปิดรับ  400 คน

5. โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง TCAS รอบที่ 1  เปิดรับ  404 คน

6. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) TCAS รอบที่ 1    เปิดรับ  420 คน

7. โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ TCAS รอบที่ 1    เปิดรับ  179 คน

8. โครงการ สอวน. TCAS รอบที่ 1   เปิดรับ  258 คน

9. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี(ครั้งที่1) TCAS รอบที่  1  เปิดรับ  335 คน

10. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่1) TCAS รอบที่  1  เปิดรับ  220 คน

11. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่1) TCAS รอบที่ 1   เปิดรับ  80 คน

12. โครงการทับทิมสยาม TCAS รอบที่ 1   เปิดรับ  41 คน

13. โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ TCAS รอบที่ 1   เปิดรับ  190 คน

14. โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ครั้งที่1) TCAS รอบที่ 1    เปิดรับ  30 คน

15. โครงการรับบุคคลสำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.บูรพา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์ TCAS รอบที่ 1  เปิดรับ  2 คน

16. โครงการคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี(ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) TCAS รอบที่ 1   เปิดรับ  100 คน

.

เอกสารรายละเอียดต่างๆ   :     ลิงก์พาไป  !!

ขอบคุณข้อมูล    :     regservice.buu.ac.th

error: Content is protected !!