Press ESC to close

โครงการรับสมัครต่างๆ รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย พะเยา ปี 2566

โครงการรับสมัครต่างๆ รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย พะเยา ปี 2566

มหาวิทยาลัย พะเยา ออกระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

โครงการรับสมัครต่างๆ

1. โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2566

2. โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) ประจำปีการศึกษา 2566

3. โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2566

4. โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ประจำปีการศึกษา 2566

5. โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา) ประจำปีการศึกษา 2566

6. โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตารับนักเรียนโครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2566

7. โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2566

.

รายละเอียดการรับสมัครต่างๆ   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    เปิดรับสมัคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.up.ac.th

error: Content is protected !!