Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร มหาวิทยาลัย พะเยา รอบที่ 2 โควตา ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร มหาวิทยาลัย พะเยา รอบที่ 2 โควตา ปี 2564

มหาวิทยาลัย พะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปี
การศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่ บริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน หรือสถานศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

3) นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เท่านั้น

4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

7) ไม่เคยเป็นผู้กระทำความผิดทางกฏหมาย

8) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต

9) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวันเปิดภาคการศึกษา ส่งให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

10) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ครู) ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ำ 30 % ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพครูของวิทยาลัยการศึกษาไม่ต่ำกว่า 30 %

3. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้ผลคะแนน GAT/PAT ปี 2564 ตามสาขาสมัครกำหนด และสอบสัมภาษณ์

.

4. โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ     :     เอกสารรับสมัคร  !!

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น       :     เอกสารรับสมัคร  !!

5. กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่    :     11 ก.พ. – 15 มี.ค. 64

.

ขอบคุณข้อมูล    :     admission.up.ac.th

error: Content is protected !!