Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัย พะเยา ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัย พะเยา ปี 2564

มหาวิทยาลัย พะเยา ประกาศ ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2) เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

3) เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณ ะพยาบาลศาสตร์ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต คณะสหเวชศาสตร์ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์(ยกเว้นหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

4) ต้องเป็นผู้ไม่เป็นโรคที่อันตรายร้ายแรง

5) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6) ไม่เคยเป็นผู้กระทำความผิด ทางกฏหมาย

7) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต

8) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวันเปิดภาคการศึกษา ส่งให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

9) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ครู) ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ำ 30 % ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้ ทางวิชาชีพครูของวิทยาลัยการศึกษาไม่ต่ำกว่า 30 %

** คุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา สามารถดูข้อมูลได้ที่ระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่างนะจ้ะ

.

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. คณะทันตแพทยศาสตร์

4. คณะนิติศาสตร์

5. คณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศศาสตร์

6. คณะพยาบาลศาสตร์

7. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

8. คณะแพทยศาสตร์

9. คณะเภสัชศาสตร์

10. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

11. คณะวิทยาศาสตร์

12. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

13. คณะวิศวกรรมศาสตร์

14. คณะศิลปศาสตร์

15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

16. คณะสหเวชศาสตร์

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์

18. วิทยาลัยการศึกษา

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

สมัครเรียน ที่    :   www.mytcas.com

กำหนดการรับสมัคร    :     7 – 15 พฤาภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล      :    admission.up.ac.th

error: Content is protected !!