Press ESC to close

คุณสมบัติ และจำนวนที่รับสมัคร รอบที่ 3 Admission 2 มจพ. ปี 2564

คุณสมบัติ และจำนวนที่รับสมัคร รอบที่ 3 Admission 2 มจพ. ปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. ได้ออกเอกสารประกาศ คุณสมบัติ และจำนวนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน รอบที่ 3 Admission 2 (รับตรงร่วม) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

2.ต้องผ่านการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

.

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ หรือ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาประเภท อุตสาหกรรรม

2.ต้องผ่านการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (สำหรับ ชั้น ม.6)

.

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

2.ต้องผ่านการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (สำหรับ ชั้น ม.6)

3. มีผลคะแนนสอบ O-NET , GAT/PAT ในรายวิชาที่กำหนด

.

4. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

2.ต้องผ่านการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

.

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

2.ต้องผ่านการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

.

6. คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

2.ต้องผ่านการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

.

7. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

.

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

2.ต้องผ่านการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

.

9. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

2.ต้องผ่านการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

.

10. คณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

.

11. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

.

รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    7 – 5 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :      ฝ่ายรับเข้า มจพ.

error: Content is protected !!