Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 โครงการต่างๆ รับตรงอิสระ มจพ. ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 โครงการต่างๆ รับตรงอิสระ มจพ. ปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. ได้ประกาศเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน

โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 และประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ของโครงการต่างๆ ดังนี้

.

1. โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี/5 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน

1.1 คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย – GPA) ตามที่คณะกำหนด

1.2 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1.2.1 ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย

1.2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดีเรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

1.2.3 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

1.2.4 ไม่เป็นผู้ที่เคยประทำความผิดต้องโทษ

1.2.5 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ด้วยการ “ให้ออก”

1.2.6 ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.2.7 มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

1.2.8 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.2.9 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.2.10 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบ คัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ

.

รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ที่ เอกสารระเบียบการ     :     เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :  วันที่ 3 มิถุนายน 2564 – 14 มิถุนายน 2564

.

2.โควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณวุฒิและเกณฑ์การพิจารณา

1. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาระบบไทย

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

1.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00

การสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ

2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ)

3. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาหลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติในประเทศ และต่างประเทศ

3.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 อาทิ Grade 12 หรือ Year 13

3.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้การเทียบวุฒิเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2545 โดยนำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตัวจริงมาแสดง

.

รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ที่ เอกสารระเบียบการ     :     เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564   ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2564

.

3. โครงการรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สถานที่ศึกษา   :    จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

การพิจารณาคัดเลือก     :    พิจารณาจาก GPAX , Portfolio และการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    วันที่ 3 มิถุนายน 2564 – 9 มิถุนายน 2564

.

4. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง

1. โครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านพลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ EEC รอบที่ 2

2. โครงการยกระดับการศึกษานักศึกษา ปวช. สู่นักนวัตกรรมในเขตพื้นที่ EEC รอบที่ 2

สถานที่ศึกษา   :    จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

การพิจารณาคัดเลือก     :    พิจารณาจาก GPAX , Portfolio และการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการรับสมัคร    :      เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 9 มิถุนายน 2564

.

5. โครงการรับตรง รอบสมทบพิเศษ TCAS 4

สถานที่ศึกษา   :    จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง และ มจพ. กรุงเทพมหานคร

การพิจารณาคัดเลือก     :    พิจารณาจาก GPAX , ผลสอบ O-NET , GAT/PAT และการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการรับสมัคร    :      เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    วันที่ 3 มิถุนายน 2564 – 9 มิถุนายน 2564

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.kmutnb.ac.th/apply/round/4

error: Content is protected !!