Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ปี 2563

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ออกกำหนดการและระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS โดยมีรายสำนักวิชาที่เปิดรับ ดังนี้

1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

1.1. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

1.2 รับสมัครทุน พสวท. (จำนวน 1 ทุน)

2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

2.1 หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

3 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

5 หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

6 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รับสมัคร Online (9 – 10 มิ.ย. 63 ถึงเวลา 16.00 น.)

7 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ รับสมัคร Online (9 – 12 มิ.ย. 63 ถึงเวลา 16.00 น.)

กำหนดการรับสมัคร

1 รับสมัคร Online 9 – 15 มิ.ย. 63 ถึงเวลา 16.00 น.

2 Upload File เอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องเข้ามาตรวจสอบผลการตรวจสอบ File เอกสารของเจ้าหน้าที่ หลังจากดำเนินการแล้ว 1 – 2 วัน 9 – 15 มิ.ย 63
ถึงเวลา 23.59 น.

3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 19 มิ.ย. 63

4 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 19 – 23 มิ.ย. 63

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว 24 มิ.ย. 63

6 กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 25 – 30 มิ.ย. 63

.

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม   :     เอกสารการรับสมัคร  !!

เว็บไซต์ประกาศ    :      เว็บไซต์หลัก  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มทส.

error: Content is protected !!