Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร แพทย์ พยาบาล ทันตะ รอบที่ 1 Portfolio มทส. ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร แพทย์ พยาบาล ทันตะ รอบที่ 1 Portfolio มทส. ปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. ได้ออกระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สำหรับการสมัคร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

3. สัญชาติไทย

4. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

6. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ตามที่กำหนด

7. อยู่ในพื้นที่ ตามที่กำหนด

8. มีผลการสอบทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด

การพิจาณาคัดเลือก

1. พิจารณาจาก คุณสมบัติผู้สมัคร เกรดเฉลี่ยสะสม และอื่นๆ

2. พิจารณาจาก คะแนน BMAT (แพทย์)

3. พิจาณาจาก Portfolio และการสอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์      :     เอกสารประกาศ  !!

หลักสูตรแพทยศาสตร์     :     เอกสารประกาศ  !!

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (รับสมัครวันที่ 15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 64)

หลักสูตรแพทยศาสตร์ (รับสมัครวันที่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 64)

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ รอประกาศต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6 , โทรสาร 044-223010

.

ขอบคุณข้อมูล   :    sutgateway.sut.ac.th

error: Content is protected !!