Press ESC to close

มศว แจกทุน !! โครงการทุนเอราวัณ และโครงการเพชรในตม ปี 2564

มศว แจกทุน !! โครงการทุนเอราวัณ และโครงการเพชรในตม ปี 2564

ประกาศ จาก ทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว เรื่อง การรับสมัครนิสิตใหม่ พร้อมทุนการศึกษา รอบที่ 2 โควตา ในโครงการทุนเอราวัณ และโครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร คณะศึกษาศาสตร์

จำนวนที่เปิดรับ 30 คน

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 มี GPAX 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50

2. สัญชาติไทย บิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีชื่อในทะเบียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่สมัครสอบคัดเลือก และต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโรงเรียนที่กำหนด หรือ ศึกษาโรงเรียนสังกัดอื่น ที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพ ที่รับราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี

2. โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์

จำนวนที่เปิดรับ 45 คน

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 และมี GPAX 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75

2. ผู้สมัคร บิดาหรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัมนาและป้องกันตัวเอง ตามพื้นที่ประกาศรับรอง ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัคร ยกเว้นอำเภมเมือง ดูรายละเอียดพื้นที่จังหวัดในระเบียบการ

3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

1. ผลคะแนน GAT/PAT5 ปี 2564

2. ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ปี 2564

3. ต้องมีผลคะแนน O-NET ปี 2564

4. สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน

.

ระเบียบการรับสมัคร

โครงการทุนเอราวัณ     :    เอกสาร  !!

โครงการเพชรในตม     :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    01 – 17 มี.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!