Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มศว ปีการศึกษา 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มศว ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 1 Portfolio

1. โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 22 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2565 ดังนี้

1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

1.2 โครงการผู้พิการ

1.3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ

1.4 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา

1.5 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

2. จำนวนที่จะรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ

3. สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

3.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดูรายละเอียดที่

เว็บไซต์สำนักงานบริหารกิจการหอพัก http://dorm.swu.ac.th

.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระท าความผิดต่างๆที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

4.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4.5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4.6 ในกรณีที่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544ส าหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ

.

5. เกณฑ์การคัดเลือก เป็นไปตามที่แต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กำหนด

6. เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

6.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

6.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1 ส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ รบ.1 สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา

(ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) ส าหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งให้ค านวณเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาในต่างประเทศ พร้อมหนังสือรับรองจากโรงเรียน

หรือโครงการที่ได้ไปแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้น มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (กรณีกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ผู้สมัครจะต้องเตรียม ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1 ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ให้พร้อม และจะต้องน าเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมระบุข้อความ “ใช้เพื่อสมัครเข้าศึกษาที่ มศว ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น”

6.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) พร้อมระบุข้อความ “ใช้เพื่อสมัครเข้าศึกษาที่ มศว ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น”

6.5 เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่แต่ละโครงการ/สาขาวิชา ระบุ (ถ้ามี) (ดูในคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา) กรณีผู้เข้าสอบไม่น าหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กำหนด มาแสดงในวันสอบจะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

7. กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก

เป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก

8. สถานที่คัดเลือก

8.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

8.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th

.

รายละเอียเพิ่มเติม    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :   22 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล    :     admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!