Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร ฉบับเต็ม รอบที่ 2 โควตา มศว ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร ฉบับเต็ม รอบที่ 2 โควตา มศว ปี 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 2 Quota โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม

2. โครงการนักกีฬา

3. โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา

4. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม

5. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์

6. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

7. โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”

8. โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

9. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์

10. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

11. โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

12. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย

13. โครงการ “โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล”

.

สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้นิสิตต้อง ชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดที่  dorm.swu.ac.th

.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

5.  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

6 ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

7 ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัย จากการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2564

8 มีผลคะแนน GAT/PAT และ/หรือวิชาสามัญ ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบและเกณฑ์ขั้นต่ำที่หลักสูตร/สาขาวิชา/ วิชาเอกกำหนด (เฉพาะสาขาวิชาที่ใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 และ/หรือวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564)

**สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศฯ ของแต่ละโครงการ

.

เกณฑ์การพิจารณา คัดเลือก

1. พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ปี 2564 ตามเกณฑ์ที่สมัครกำหนด

2. สอบข้อเขียน เฉพาะสาขาที่กำหนด

3. สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ และแฟ้มสะสมผลงาน

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    01 – 17 มี.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล     :       admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!