Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ มศว ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ มศว ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565TCAS รอบที่ 4 Direct Admission รายละเอียดดังนี้

รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 แบ่งการรับเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

2. TCAS รอบที่ 4 Direct Admission(โครงการพิเศษ) มีรายละเอียดดังนี้

คณะที่เปิดรับ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะพลศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

3. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

5. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

6. ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

7. ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตแล้วในมหาวิทยาลัย จากการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2565 มหาลัยจะตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครภายหลังวันปิดรับสมัครของ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

.

รายละเอียดเพิ่มเติม     :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   25 – 27 พฤษภาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล    :     admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!