Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว ) ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว ) ปี 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2564 Admission 1  โดยใช้
ผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 และ/หรือ ผลการสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

และ/หรือ ผลการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ดังต่อไปนี้

1. คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ

คณะศึกษาศาสตร์

คณะพลศึกษา

คณะกายภาพบำบัด

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รวมจำนวน ที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ 2,195 คน

.

2. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

2.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

2.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

คณะ/วิทยาลัย มีสถานที่เรียน ดังนี้

1) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะกายภาพบำบัด และคณะพลศึกษา ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

2) คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

เฉพาะคณะ/วิทยาลัยที่มีหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่เป็นโครงการพิเศษ

เรียน จันทร์ – ศุกร์ เรียนเวลา 17.30 – 20.20 น.

เรียน เสาร์ หรือ อาทิตย์เรียนเวลา 08.30 – 16.20 น.

3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2

รายวิชาทฤษฎี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

รายวิชาปฏิบัติ เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ

สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

เรียนที่ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

4) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก เรียนปฏิบัติการ (เฉพาะบางรายวิชา) เรียนที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว และ อ.แม่สอด จังหวัดตาก

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

3.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

3.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

3.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

3.5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.6 ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2544

3.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัย จากการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

3.8 มีผลคะแนน GAT/PATและ/หรือวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ตามองค์ประกอบและเกณฑ์ขั้นต่ำที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

3.9 มีผลคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามองค์ประกอบและเกณฑ์ขั้นต่ำที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร      :      7 – 15 พฤษภาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล    :     admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!