Press ESC to close

การรับคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่ TCAS รอบที่ 2 Quota ปี 2563 มศว

การรับคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่ TCAS รอบที่ 2 Quota ปี 2563 มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ประกาศข้อมูลการรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รูปแบบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านพละศึกษา
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
โครงการนักกีฬา
โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย”
โครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
โครงการโรงเรียนในเขตพื่นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล
โครงการเพชรในตม
โครงการทุนเอราวัณ

**รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร แต่ละโครงการ อ่านรายละเอียดได้จากระเบียบการด้านล่างนี้เลยจ้า

โหลดเอกสาร ประกาศ    :     เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

error: Content is protected !!