Press ESC to close

เทคนิคการทำพอร์ต ตามระเบียบการ ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทคนิคการทำพอร์ต ตามระเบียบการ ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น้องๆ คนไหนอยากเข้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะรอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ เตรียมตัวให้พร้อม เราะในบทความนี้ พี่ก็มีแนวทางการทำพอร์ต ตามแนวทางของระเบียบการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาฝากกัน ต้องใช้ผลงานอะไรบ้าง ในแต่ละโครงการ เรามาเช็คข้อมูลกันหน่อยดีกว่า (อ้างอิงระเบียบการ รอบที่ 1 Portfolio  ปี 2563)

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท)

ในระเบียบการ ไม่ได้ระบุชัดเจนเกี่ยวกับผลงาน แต่ มีระบุไว้ว่า ต้องมีหลักฐานการเข้าสอบสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วย

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ที่ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท.

ในระเบียบการ ไม่ได้ระบุชัดเจนเกี่ยวกับผลงาน แต่ มีระบุไว้ว่า ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 ขึ้นไป

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ในระเบียบการ ไม่ได้ระบุชัดเจนเกี่ยวกับผลงาน แต่ มีระบุไว้ว่า เคยได้รับรางวัล จากการแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รางวัลทุกระดับของทุกการแข่งขัน ยกเว้นรางวัลจากการประกวดวาดภาพ และ การประกวด Science Show)

โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในระเบียบการ ไม่ได้ระบุชัดเจนเกี่ยวกับผลงาน แต่ มีระบุไว้ว่า

ต้องได้รับรางวัล (เหรียญ) ในระดับ ดี ถึง ดีเยี่ยม หรือผู้ผ่านรอบ 1 ของการสอบแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. หรือ ได้ผ่านรอบแรกของการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยระดับนักเรียนในเขตภูมิภาค หรือ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

โครงการทุนช้างเผือก

ในระเบียบการ ไม่ได้ระบุชัดเจนเกี่ยวกับผลงาน แต่ มีระบุไว้ว่า

ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00

ได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ (โครงสร้าง 2 หรือ 3) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.25

โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

ต้องมีหลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเป็นผู้นำ หรือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือด้านรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด หรือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)

ต้องมี หนังสือรับรอง เพื่อแสดงว่าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. รับรองจากผู้อำนวนการโรงเรียนหรือผู้บริหารโครงการ จำนวน 1 ฉบับ

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

ต้องมี ใบประกาศนียบัตรจากค่าย สอวน. หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรจากการแข่งขันโอลิมปิก

โครงการผู้มีศักยภาพสูง

มีผลงานทางวิชาการ/ผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ และต้องมีผลสอบทางภาษา ด้วย

โครงการรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์นอกเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนรูปแบบผลงาน คล้ายๆ กับโครงการศักยภาพสูง

โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล

ต้องมี เอกสารแสดงว่าเป็นบุตรโดยกำเนิดของเกษตรกรหรือพนักงานประจำ หรือเอกสารการรับรองการเป็นสมาชิกหรือพนักงานประจำของบิดาหรือมารดา จากหน่วยงานที่ได้จดทะเบียนหรือสังกัด

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

ในระเบียบการ ไม่ได้ระบุชัดเจนเกี่ยวกับผลงาน แต่ มีระบุไว้ว่า แต่ระบุว่า เกรด 5 เทอม ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 และคชมีความสามารถทางด้านกีฬา

โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.

ในแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ต้องเขียนบรรยายแนะนำตนเอง กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเอง และสิ่งที่ตนเองอยากเป็นในอนาคต พร้อมบอกเหตุผล

โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

เอกสารที่ต้องมี สำเนาใบแสดงผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สำเนาใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และแฟ้มสะสมงาน ไม่เกิน 10 หน้า A4 ไม่รวมปกหน้า – หลัง และคำนำ

โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และแฟ้มสะสมงาน ไม่เกิน 10 หน้า A4 ไม่รวมปกหน้า – หลัง และคำนำ

โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)

ต้องมี คะแนนผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) และผลสอบทางภาษา

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)

portfolio หรือการได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ด้านสังคม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความสามารถพิเศษ ด้านจิตสาธารณะ และด้านความเป็นผู้นำ

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานตนเองแบบฉบับสมบูรณ์ ผลงานเกี่ยวกับ คณะ และสาขาที่ต้องการยื่น

โครงการรับนักเรียนผู้พิการ

คุณสมบัติ

1.เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  และสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติการ ไม่เป็นผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็นส่ง หรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้มือในการช่วยเดิน

2.ผู้สมัครต้องมีคะแนนกลุ่มสาระวิชา O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30%

โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณสมบัติ

1.เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.มีผลการเรียนเฉลี่ย 5ภาคหรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

.

**โครงการอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถอ่านรายละเอียด ได้ที่    :     ลิงก์พาไป  !!

ขอบคุณข้อมูล     :    admissions.kku.ac.th/web/Port/Program

error: Content is protected !!