Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม. มหาสารคาม ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม. มหาสารคาม ปี 2565

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม มีนโยบายที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา

จึงได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนที่เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมให้บริการแก่สังคมที่มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจน เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทั่วประเทศ

2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน ตามที่คณะ/ สาขาวิชากำหนด

3. ต้องเป็นนักเรียนที่เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมให้บริการแก่สังคมที่มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจนและมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด

4. ต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนสาขาวิชาละ 1 คนต่อ 1 โรงเรียนเท่านั้น โดยมีหนังสือรับรองหรือประกาศที่ระบุรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียนที่มีผู้บริหารหรือครูแนะแนวลงลายมือชื่อรับรอง

5. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/ สาขาวิชากำหนด

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร8

ผู้สมัครต้องเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ดังนี้

1. มีความเป็นผู้นำในการช่วยเหลือหรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม

2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

3. เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4. เป็นผู้มีส่วนร่วมในการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด

.

คณะ / หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คณะแพทยศาสตร์

พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์

วท.บ. ฉุกเฉินการแพทย์

.

คณะเภสัชศาสตร์

ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม

.

คณะสาธารณสุขศาสตร์

1. ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์

2. วท.บ. โภชนาการและการก าหนดอาหาร

3. วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม

4. วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

.

คณะวิทยาศาสตร์

1. วท.บ. เคมี

2. วท.บ. ชีววิทยา

3. วท.บ. ฟิสิกส์

4. วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์

5. วท.บ. คณิตศาสตร์

6. วท.บ. สถิติ

7. วท.บ. จุลชีววิทยา

8. วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล

9. วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี

10. กศ.บ. ฟิสิกส์

.

คณะเทคโนโลยี

1. วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

2. วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ

3. วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)

4. วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)

5. วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

6. วท.บ. สัตวศาสตร์

7. วท.บ. ประมง

.

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

1. วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2. วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา

.

คณะวิทยาการสารสนเทศ

1. สท.บ. สารสนเทศศาสตร์

2. วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

4. วท.บ. สื่อนฤมิต

5. นศ.บ. นิเทศศาสตร์

6. วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์

.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์

.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

1. สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)

2. สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)

3. สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)

4. ศป.บ. นฤมิตศิลป์

5. ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)

6. วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง

.

คณะการบัญชีและการจัดการ

1. บช.บ. บัญชีบัณฑิต

2. บธ.บ. การตลาด

3. บธ.บ. การจัดการ

4. บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. บธ.บ. การบริหารการเงิน

6. บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

7. บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

8. ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

.

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1. ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว

2. ศศ.บ. การจัดการโรงแรม

3. ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. ศศ.บ. ภาษาไทย

2. ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ

3. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

4. ศศ.บ. ภาษาจีน

5. ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น)

6. ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส

7. ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

8. ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม

9. ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี)

10. ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)

11. ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)

.

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

1. ร.บ. การเมืองการปกครอง

2. ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

3. ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

.

คณะศึกษาศาสตร์

1. กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2. กศ.บ. คณิตศาสตร์

3. กศ.บ. สังคมศึกษา

4. กศ.บ. ภาษาไทย

5. วท.บ. จิตวิทยา

6. วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

.

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

1. ศป.บ. ทัศนศิลป์

2. ศป.บ. ศิลปะการแสดง

3. ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

4. ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม

.

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

1. ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

2. กศ.บ. ดนตรีศึกษา

.

คณะนิติศาสตร์

น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต

.

การพิจารณาคัดเลือก  :   พิจารณาจากคุณสมบัติผู้สมัคร และ Portfolio

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :     1 – 25 ตุลาคม 2564

สมัครเรียนได้ที่      :    admission.msu.ac.th

.

ขอบคุณข้อมูล    :   acad.msu.ac.th

error: Content is protected !!