Press ESC to close

รับตรง รอบ 5 รับตรงโดยส่วนงาน มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2564

รับตรง รอบ 5 รับตรงโดยส่วนงาน มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2564

มหาวิทยาลัย มหิดล ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม รอบที่ 5 รับตรงโดยส่วนงาน ในคณะและวิทยาเขตต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ ดังต่อไปนี้

คณะ ที่เปิดรับสมัคร

1. วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา รับสมัคร  70 คน

คุณสมบัติทั่วไป และเกณฑ์การคัดเลือก

1. เปิดรับสมัคร วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า พระภิกษุ และสามเณร สามารถสมัครได้

2. ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. ต้องมีคะแนน O-NET และ GAT เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

4. ต้องมี Portfolio (มีผลงาน หรือความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง)

5. จะทำการสัมภาษณ์ทางออนไลน์

6. ผู้สมัครต้องมีความประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสารการรับสมัคร  !!

ใบสมัครเรียนต่อ            :      เอกสาร  !!      ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งไปที่อีเมล werawan.boo@mahidol.edu

กำหนดการรับสมัคร     :      วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

.

2. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับสมัคร  27 คน

2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร  20 คน

คุณสมบัติทั่วไป และเกณฑ์การคัดเลือก

1. รับสมัคร วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ปวส. และไม่กำหนดแผนการเรียน

2. ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

3. การคัดเลือกจะไม่มีการสอบสัมภาษณ์

4. ผู้สมัครต้องมีความประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :       วันนี้ – 9 กรกฎาคม 2564

.

3. วิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชาที่เปิดรับ

1. สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง รับสมัคร  30 คน

2. สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม รับสมัคร  30 คน

คุณสมบัติทั่วไป และเกณฑ์การคัดเลือก

1. สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

2. การคัดเลือกจะไม่มีการสอบสัมภาษณ์

3. ผู้สมัครต้องมีความประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

error: Content is protected !!