Press ESC to close

ม. หัวเฉียว เปิดรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และอื่นๆ ครั้งที่ 2 ปี 63

ม. หัวเฉียว เปิดรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และอื่นๆ ครั้งที่ 2 ปี 63

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ มหาวิทยาลัย หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติสนับสนุน ทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 10 ทุนๆ ละ 579,140 บาท และหอพักนักศึกษาฟรี

สำหรับ นักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก กำหนดการรับสมัคร และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

1.2 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

1.3 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ

1.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ต่อและการประกอบอาชีพ

จำนวนทุนที่ให้ ทุน 100% จำนวน 10 ทุน

1. จะให้ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมทั้งหมด ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 579,140 บาท

2. ค่าหอพักของมหาวิทยาลัย ปีละ 12,000 บาท

*หมายเหตุ : หากผู้รับทุนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลระหว่างการศึกษา โรงพยาบาลหัวเฉียวจะพิจารณาให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีดอกเบี้ย ดังนี้

1. ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในอัตราเดือนละไม่เกิน 4,000 บาท และจะต้องผ่อนชำระคืนตั้งแต่เดือน แรกที่เข้าปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลหัวเฉียว ตามอัตราที่โรงพยาบาลหัวเฉียวกำหนด จนกว่าจะครบจำนวน

2. กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้รับทุนจะต้องชำระเงินกู้ยืมทั้งหมดคืน ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลหัวเฉียว

**ระเบียบการและรายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านรายละเอียดได้จากลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสาร  !!

การรับสมัครคณะอื่นๆ      :       เอกสาร เพิ่มเติม  !!

.

ขอบคุณข้อมูลจาก      :       ฝ่ายรับเข้า ม.หัวเฉียว

error: Content is protected !!