Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 4 Direct Admission(รับตรงอิสระ) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2564

รับตรง รอบที่ 4 Direct Admission(รับตรงอิสระ) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2564

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รับตรง รอบที่ 4 Direct Admission(รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยทางมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับเข้าเอง ซึ่งคณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ ดังนี้

คณะ ที่เปิดรับสมัคร

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2. คณะบริหารศาสตร์

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. คณะศิลปศาสตร์

6. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร มีดังนี้

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเทา ตามที่สาขาวิชาระบุ

2. มีความประพฤติเรียบร้อย

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

4. มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง

5. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร

6. ถ้ามีจำนวนนักศึกษาสมัครเกินจำนวน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก

.

ระเบียบการรับสมัคร   :      เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    วันที่19 พฤษภาคม 2564 – 25 มิถุนายน 2564

เอกสารประกอบการรับสมัครและรายงานตัว

1. ใบแสดงผลการเรียน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. เอกสารใบประวัติจากระบบบริการการศึกษา (ESS)

.

ขอบคุณข้อมูล     :     admission.ksu.ac.th

error: Content is protected !!