รับตรง 64 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 40 ปี 2564

รับตรง ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภททุนส่วนตัว (เปิดรับทั้งเพศชาย และ หญิง)

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย

2. อายุ 18 – 29 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (เกิดระหว่างวันที่ 2 ส.ค. 2535 – 2 ส.ค. 2546)

3. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

เกณฑ์การพิจารณา

1. สอบภาควิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ม. 6

2. ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และ สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :     04 ม.ค. – 04 มิ.ย. 64

ขอบคุณข้อมูล     :     rtanc.ac.th