Press ESC to close

รับตรง 64 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 40 ปี 2564

รับตรง 64 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 40 ปี 2564

รับตรง ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภททุนส่วนตัว (เปิดรับทั้งเพศชาย และ หญิง)

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย

2. อายุ 18 – 29 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (เกิดระหว่างวันที่ 2 ส.ค. 2535 – 2 ส.ค. 2546)

3. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

เกณฑ์การพิจารณา

1. สอบภาควิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ม. 6

2. ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และ สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :     04 ม.ค. – 04 มิ.ย. 64

ขอบคุณข้อมูล     :     rtanc.ac.th

error: Content is protected !!