Press ESC to close

รับตรง พยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลเรือ ปี 2566

รับตรง พยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลเรือ ปี 2566

รับตรง พยาบาลทหารเรือ จาก วิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหมและเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2511โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลหญิงสำหรับให้บริการด้านสุขภาพแก่ข้าราชการกองทัพเรือและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในยามปกติ ยามฉุกเฉิน และยามสงครามโดยมีพันธกิจหลัก 5 ประการ

คือ 1) ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะทางทหาร

2)ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม

3) ให้บริการวิชาการแก่กำลังพลกองทัพเรือและประชาชน

4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

5) มุ่งพัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 0 2475 2614 , 0 2475 2625 โทรสาร 0 2475 2872 และ email : rtncn10600@gmail.com

การจัดการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดทำการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับสถาบันจากสภาการพยาบาล ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็นภาคการศึกษาปกติ2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน 8 สัปดาห์

การศึกษาภาคทฤษฎี

ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา การสาธิต การทดลอง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

การศึกษาภาคปฏิบัติ

ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือโรงพยาบาลศิริราช ฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษาดูงานในพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด

จำนวนนักเรียนที่รับ

จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษารวม 60 คน แบ่งเป็น

1. นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ จำนวน 40 คน ดังนี้

2. ทุนกองทัพเรือ จำนวน 20 คน

3. ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์จำนวน 20 คน

4. นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัว

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน

1.  คะแนนวิชาการที่ใช้ในการพิจารณา ใช้ผลการสอบความรู้ เช่นเดียวกับระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (The University
Central AdmissionSystem) ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งประกอบด้วย

2. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test :TGAT)

3. ผลการทดสอบระดับความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level: A-Level) จ านวน 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ประยุกต์1 ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566

ขอบคุณข้อมูล     :    rtncn-recruit.com/RTNCNFront

error: Content is protected !!