Press ESC to close

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปี 2564

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปี 2564

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้ออกระเบียบการ รับตรง เพื่อ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อเข้ารับการศึกษา เป็น นักเรียนพยาบาล ทหารอากาศ โดยมีใจความของประกาศรับสมัคร ดังนี้

การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2564 นี้ จะใช้ผลการสอบจากระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ร่วมกับการตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ การทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเชื่อว่า กระบวนการคัดเลือกในวิธีดังกล่าว จะทำให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพ และนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศอย่างเสมอภาคและยุติธรรม

สถานที่ศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งอยู่ที่ กม.ที่ 23 ถนนพหลโยธิน เลขที่ 171/2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.10220 ใกล้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

การจัดการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตร และสถาบันจากสภาการพยาบาล ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) สังกัดกระทรวงกลาโหม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาทหาร

นอกจากนี้ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้นำ และการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ.2551 ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน คือ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

(จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด อายุไม่เกิน 22 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2543)

3. มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่าหรือตาหรือยายมิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่า บิดา มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

4. รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล สำหรับเพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 17.5 – 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร สำหรับเพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 19 – 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเข้าเต็มที่ไม่ต่ำกว่า 79 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มี โรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล จากการตรวจร่างกายโดยคณะอนุกรรมการ ตรวจร่างกายทางการแพทย์ที่กองทัพอากาศแต่งตั้ง

6. มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม

7. ไม่มีหนี้สิน

8. ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำความผิด ต้องโทษ

9. ไม่เป็นผู้ถูกให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนเนื่องจากความประพฤติ

จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกรวม 64 คน แยกตามประเภททุน ดังนี้

1. ทุนกองทัพอากาศ เพศหญิง จำนวน 34 คน  , เพศชาย จำนวน 6 คน

2. ทุนส่วนตัว เพศหญิง จำนวน 24 คน

คะแนนที่ใช้คัดเลือก

จะใช้คะแนน 4 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX : Grade Point Average) ความถนัดทั่วไป (GAT : GeneralAptitude Test)

การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานวิชาชีพและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ (PAT2 : Professionaland Academic Aptitude Test) และผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test )

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  และดูระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารรับสมัคร   !!

การรับสมัครและหลักฐานการสมัคร

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2564

การสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ผู้สมัครสามารถอ่านข้อมูลระเบียบการรับสมัครฯ ทางอินเทอร์เน็ต และสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://www.ncrtaf-recruit.com หรือ http://www.nc.rtaf.mi.th

.

ขอบคุณข้อมูล    :  ncrtaf-recruit.com

error: Content is protected !!