รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบรับตรง ปี 2564

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบ รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด การรับสมัคร ต่างๆ ดังนี้

1. จำนวนที่รับสมัคร 50 คน

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1 สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มี เกรดเฉลี่ย มากกว่า 2.00

2.2 มีความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ

2.3 มีความสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป และน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง

2.4 มีความประพฤติดี

.

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม    :     เอกสารการรับสมัคร  !!

สมัครเรียน    :    admission.ssru.ac.th

กำหนดการรับสมัคร      :    12 – 31 พฤษภาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :   cts.ssru.ac.th