Press ESC to close

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ(Direct Admission) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2564

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ(Direct Admission) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2564

ถึงจะประกาศออกมาช้าหน่อย แต่ก็มานะจ้ะ กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรง อิสระ(Direct Admission) ผ่านระบบคัดเลือก TCAS ซึ่งรอบนี้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเกณฑ์คัดเลือกเอง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะที่เปิดรับสมัคร รอบนี้ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับ

1. สาขาวิชาการจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ)

2. สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)

เกณฑ์การคัดเลือก

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือ กศน.

2. ต้องมีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล ยูยิสสู รักบี้

3. เป็นตัวแทนทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ นร.อาเซียน หรือเข้าร่วมการแข่งขันที่กำหนด

สถานที่จัดการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสาร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :  วันนี้ – 12 มิถุนายน 2564

.

2. วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง)

สาขาวิชาที่เปิดรับ

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

เกณฑ์การคัดเลือก

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า และต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. มีคะแนนวิชาสามัญ (ภาษาไทย, สังคมฯ, ภาษาอังกฤษ) + O-NET (คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์) หรือ คะแนน O-NET (ภาษาไทย, สังคมฯ, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์) + PAT 7 เพื่อใช้ในการคัดเลือก

สถานที่จัดการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :  วันนี้ – 12 มิถุนายน 2564

.

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาที่เปิดรับ

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์การเงิน (โครงการพิเศษ)

2. สาขาวิชาสถิติ เอกสถิติประยุกต์ (โครงการพิเศษ)

3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)

เกณฑ์การคัดเลือก

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ และ คะแนน GAT, PAT 1, PAT 2 เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

สถานที่จัดการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสาร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :  วันนี้ – 13 มิถุนายน 2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :      tuadmissions.in.th

error: Content is protected !!