Press ESC to close

รับตรง ผ่านระบบ TCAS ในทุกรอบ ราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2564

รับตรง ผ่านระบบ TCAS ในทุกรอบ ราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2564

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรับผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่า

หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีหลักเกณฑ์สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร วิธีการสมัคร เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา สามารถดูรายบะเอียด ได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง นี้นะจ้ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2564 โดย ดำเนินการตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ดังนี้

1. รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

2. รอบที่ 2 โควตา (Quota)

3. รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (Direct Admission)

.

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารการรับสมัคร   !!

ขอบคุณข้อมูล      :   ent.udru.ac.th

error: Content is protected !!