Press ESC to close

รับตรง 64 มหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รับตรง 64 มหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

มหาวิทยาลัย มหิดล เปิดรับตรง ใน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (เปิดรับสมัคร 4 ครั้ง) โดยในรอบการรับสมัครนี้ไม่เข้าร่วม TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับ

สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก

สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก

สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

สาขาวิชาละครเพลง

สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี

สาขาวิชานตรีศึกษาและการสอน

สาขาวิชาธุรกิจดนตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า

2. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ ขับร้องได้ดี

3. มีพื้นฐานความรู้ทฤษฎีดนตรีไทย และ/หรือ สากล และโสตทักษะ

4. มีพื้นฐานความรู้เฉพาะสาขาวิชา ตามที่กำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

1. พิจารณาผลคะแนนสอบ TIME ตามที่กำหนด

2. สอบวิชาปฏิบัติดนตรี / สอบข้อเขียน

3. สอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร 4 ครั้ง **เริ่มรับสมัครวันที่ 31 ก.ค. 63**

ครั้งที่ 1 ปิดรับสมัครวันที่ 17 ก.ย. 63

ครั้งที่ 2 ปิดรับสมัครวันที่ 19 พ.ย. 63

ครั้งที่ 3 ปิดรับสมัครวันที่ 21 ม.ค. 64

ครั้งที่ 4 ปิดรับสมัครวันที่ 18 มี.ค. 64

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารรับสมัคร   !!

เว็บไซต์รับสมัคร      :       เว็บไซต์หลัก  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :    music.mahidol.ac.th/th/schedule

error: Content is protected !!