Press ESC to close

รับตรง TCAS 64 ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รับตรง TCAS 64 ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ได้ออกระเบียบการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในรอบที่ 2 รอบ รับตรง หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องกำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เปิดรับสมัคร 3 รูปแบบ

1. นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป

รับแผนวิทย์-คณิต มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และคัดเลือกโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน , สอบสัมภาษณ์

2. นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ

ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย และคัดเลือกโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน , สอบสัมภาษณ์

3. ใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง

รับแผนวิทย์-คณิต ต้องมีผลคะแนน O-NET 5 วิชา และ ผลคะแนน GAT/PAT1/PAT2 พร้อมทั้ง สอบสัมภาษณ์ เมื่อผ่านเกณฑ์

** กรณีที่ผู้สมัครมีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, TOEIC, IELTS หรืออื่น ๆ ให้แนบหลักฐานประกอบเพื่อการพิจารณาเป็นพิเศษ

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :   01 ก.พ. – 28 เม.ย. 64

ขอบคุณข้อมูล    :     entry.wu.ac.th

error: Content is protected !!