Press ESC to close

รับตรง TCAS 64 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบที่ 1 Portfolio (แพทย์ , พยาบาล)

รับตรง TCAS 64 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบที่ 1 Portfolio (แพทย์ , พยาบาล)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรง ในรอบที่ 1 Portfolio ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีคณะที่เปิดรับสมัคร ต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะวิทยาการจัดการ

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. คณะเกษตรศาสตร์

5. คณะศิลปศาสตร์

6. คณะพยาบาลศาสตร์

7. คณะแพทยศาสตร์

8. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร (ยกเว้น พยาบาล , แพทย์)

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.  และมี GPAX ตามที่คณะกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า รายละเอียดตามที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร ( แพทย์ )

1. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (จำนวนรับ 12 คน)

1.1 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6

1.2 GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

1.3 GPA 5 เทอม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50

1.4 ผู้สมัคร และบิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน

2. กลุ่มลดความเลื่อมล้ำ (จำนวนรับ 8 คน)

2.1 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 และศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร

2.2 GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

2.3 GPA 5 เทอม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50

2.4 ผู้สมัคร และบิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน ในรูปแบบไฟล์ PDF รายละเอียดผลงานตามที่กำหนดในระเบียบการ และสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร (พยาบาล)

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ต้องเรียนแผนการเรียนวิทย์

2. ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์ปกติ

3. GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียนต้นสังกัด ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน รายละเอียดผลงานตามที่กำหนดในระเบียบการ

ระเบียบการรับสมัคร

1. รอบที่ 1 Portfolio   :     เอกสาร  !!

2. รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์   :     เอกสาร  !!

3. รอบที่ 1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์   :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร

1. รอบที่ 1 Portfolio   :  05 ม.ค. – 04 ก.พ. 64

2. รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์   :  05 – 19 ม.ค. 64

3. รอบที่ 1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์   :  05 ม.ค. – 04 ก.พ. 64

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า ม.นราธิวาสราชนครินทร์

error: Content is protected !!