Press ESC to close

รับตรง 64 ม. ธรรมศาสตร์ รอบที่ 1.1 Portfolio (ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา)

รับตรง 64 ม. ธรรมศาสตร์ รอบที่ 1.1 Portfolio (ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา)

รับตรง ประกาศจาก มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รอบที่ 1.1 Portfolio (ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา) ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

คณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์ลำปาง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พัทยา)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ตามสาขาสมัครกำหนด

GPAX ตามสาขาสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน รายละเอียดตามสาขาสมัครกำหนด

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารรรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :    02 – 16 พ.ย. 63

ขอบคุณข้อมูล       :     tuadmissions.in.th

error: Content is protected !!