Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

รับตรง รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง หลักสูตร 4และ 5 ปีตามความต้องการของทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต เพื่อเข้าศึกษาต่อใน ปีการศึกษา 2564 โดยการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด TCAS รอบที่ 2 (Quota)

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก

1.1 เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564

1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

1.3 เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

1.5 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

1.6 ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.7 มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย

1.8 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.9 เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. อัตราค่าสมัคร

อัตราค่าสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท

**คุณสมบัติเฉพาะ และรายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร      :     1 – 31 มีนาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า ม.แม่โจ้

error: Content is protected !!