Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2564

รับตรง รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2564

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ออกประกาศ รับตรง เพื่อรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ (โควตารับตรงเขตพื้นที่) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน

4. คณะสิ่งแวดล้อม

5. คณะเกษตร กําแพงแสน

6. คณะประมง กําแพงแสน

7. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6

2. ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 2/3/4/5/8/9/10/14/15/16/18/31/32/39 และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ จำนวน 50 แห่ง **เปิดรับทั้งหมด 11 รูปแบบ ดูรายละเอียดคุณสมบัติที่ระเบียบการ**

3. ต้องเป็นผู้ประพฤติดี

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากผลคะแนน GAT/PAT/O-NET/9 วิชาสามัญ ตามสาขาวิชาสมัครกำหนด และการสอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารรับสมัคร  !!

สมัครออนไลน์    :    esd.kps.ku.ac.th/quota/front

กำหนดการรับสมัคร    :     05 – 25 มี.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล    :    esd.kps.ku.ac.th/quota

error: Content is protected !!