Press ESC to close

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ รับตรง เพื่อรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ที่ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ ดังต่อไปนี้

สาขาวิขาที่เปิดรับสมัคร

1. สาขาวิชานิติศาสตร์

2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

6. สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

10. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินธุรกิจ

11. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

13. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

.

คุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ หรือเทียบเท่า

2. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีเกรดเฉลี่ย และผลคะแนน ตามที่สาขาวิชากำหนด

** อ่านต่อเพิ่มเติมที่ ลิงก์ด้านล่าง

.

อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม     :      ลิงก์พาไป  !!

รับสมัครและคัดเลือกระหว่างวันที่   3 – 15  มิถุนายน 2564

ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่

รับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์

042 415 640 , 089 861 9741 และ 095 598 1125

.

ขอบคุณข้อมูล    :    nkc.kku.ac.th

error: Content is protected !!