Press ESC to close

รับตรง 64 คณะแพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล (รอบที่ 2) ม. รังสิต ประจำปี 2564

รับตรง 64 คณะแพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล (รอบที่ 2) ม. รังสิต ประจำปี 2564

รับตรง มหาวิทยาลัย รังสิต ได้ออกประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในคณะแพทยศาสตร์ ทัตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ภาคการศึกษา S/2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบ

สมัครสอบด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรังสิต เวลาทำการ 08.30-16.30 น. จันทร์-ศุกร์ (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.(02)791-5500 ถึง 10

1. ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

2. เอกสารประการสมัคร

2.1 ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)

2.2 บัตรประชาชนตัวจริง

2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด

2.4 สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)

2.5 รูปถ่ายหน้าตรง 1-2นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. สำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบปริญญาตรีมาแล้วให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น ในการสมัครสอบ

4. ผู้สมัครสอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นไป)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

2. ผู้สมัครสอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นไป)

3. เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผู้สมัครสอบต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น ไม่กำหนด GPA ทุกคณะ

เกณฑ์การพิจารณา

สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , เคมี , ชีววิทยา และทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)

ระเบียบการรับสมัคร   :    ลิงก์ประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :     16 ธ.ค. 63 – 09 เม.ย. 64

.

อีกโครงการ ม.รังสิต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้นจากโรงเรียนนานาชาติ Grade 12 โดยมี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีผลทดสอบทางการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดผลการสอบ

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ไม่มีสอบข้อเขียน

ระเบียบการรับสมัคร   :    ลิงก์ประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร    :    17 ธ.ค. 63 – 09 เม.ย. 64

.

ขอบคุณข้อมูล    :    rsu.ac.th/NewsRSU/WEB64392

error: Content is protected !!