Press ESC to close

รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564

รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรต่างๆ รับตรง รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ของหลักสูตรที่เปิดรับสมัครในรอบนี้ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

ระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต

2. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

3. สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

4. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

5. สาขาวิชาเวชระเบียน

6. สาขาวิชารังสีเทคนิค

7. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

.

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร

1. สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

2. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

3. สาขาวิชาเวชระเบียน

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ในสายการเรียนที่กำหนด

2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และเรียบร้อย เหมาะแก่การเป็นนักศึกษา

3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

4. ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

.

เกณฑ์การพิจารณา

1. พิจารณาผลคะแนน O-NET (ภาษาไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต / วิทยาศาสตร์)

2. พิจารณาผลคะแนน GAT

** เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชารังสีเทคนิค ใช้คะแนน PAT 2 ร่วมด้วย

.

ระเบียบการรับสมัคร      :      เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร       :       19 – 20 ก.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูล      :     เพจ รับสมัครสถาบันพระบรมราชชนก

error: Content is protected !!