รับตรง 64 TCAS1 หลักสูตร แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบ TCAS1 ในโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีโครงการรับสมัคร ดังนี้

โครงการรับสมัคร

โครงการเรียนดี (โอลิมปิก , อังกฤษ , พ.บ. + วิทยาการข้อมูล)

โครงการกีฬาระดับชาติ

โควตา

โครงการแพทย์ชนบท

โครงการ กสพท

โครงการ มหาดไทย

รายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ    :      เอกสารการรับสมัคร   !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (official)