Press ESC to close

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรง อิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด การรับสมัคร และรูปแบบการคัดเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้

คณะ ที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. คณะวิทยาศาสตร์

2. คณะเกษตรศาสตร์

3. คณะพยาบาลศาสตร์

4. คณะแพทยศาสตร์

5. คณะสาธารณสุขศาสตร์

6. คณะทันตแพทยศาสตร์

7. คณะเภสัชศาสตร์

8. คณะสัตวแพทยศาสตร์

9. คณะศิลปกรรมศาสตร์

10. คณะนิติศาสตร์

11. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

12. คณะสหวิทยาการ

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

1. สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชาต่างๆ กำหนด

2. ต้องมีผลคะแนน GAT/PAT , O-NET เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก (บางสาขาวิชา)

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

5. ไม่เคยทำผิดต้องโทษ

.

การพิจารณา คัดเลือก

1. พิจารณาจาก คะแนน GAT/PAT , O-NET (แล้วแต่สาขาวิชา)

2. พิจารณาจาก GPAX

3. พิจารณาจาก Portfolio

4. พิจารณา จาการสอบสัมภาษณ์

.

เอกสารการรับสมัคร    :     ลิงก์เอกสารการรับสมัคร   !!

สมัครเรียน     :     admissions.kku.ac.th/regis_app

กำหนดการรับสมัคร    :  ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูล     :     admissions.kku.ac.th/web/Direct/Program

error: Content is protected !!