Press ESC to close

รับตรง รอบโควตา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ปี 64

รับตรง รอบโควตา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ปี 64

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ออกประกาศรับสมัคร รับตรง นิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

(ก) คุณสมบัติทั่วไป

(1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

(ข) ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง

(2) เป็นคนวิกลจริต

(3) เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา

(4) ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัคร รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ โรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

** รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ระเบียบการ จากลิงก์ด้านล่างเลยจ้า

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

เปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม – 25 เมษายน 2564

ค่าสมัคร 200 บาท เลือกได้ 4 สาขาวิชา

สมัครออนไลน์ ได้ที่   :    misreg.csc.ku.ac.th/admission

ขอบคุณข้อมูล     :    misreg.csc.ku.ac.th

error: Content is protected !!