Press ESC to close

รับตรง 64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รอบที่ 1 – 2

รับตรง 64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รอบที่ 1 – 2

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรง 64 รอบที่ 1 – 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีข้อมูลการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า หรือ Grade 12 หรือ Year 13

2. ผลคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด ผลคะแนนอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ และมีผลคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ และ แฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 10 – 20 หน้ากระดาษ A4 รวมหน้าปก ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์)

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1 :   1 พ.ย. – 24 ธ.ค. 63

รอบที่ 2 :   1 – 31 มี.ค. 64

.

ขอบคุณข้อมูล   :   pccms.ac.th/?p=14479

error: Content is protected !!