Press ESC to close

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ รอบที่ 4 รับตรง อิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษาสู่ชุมชน และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

ที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในภูมิภาคด้านต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร  (รวมทุกวิทยาเขต)

1. โครงการ “โควตาวิศวกรรมศาสตร์ มอ.”

2.โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

3. โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

4. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

5. โครงการรับตรง PSUIC Digital Gifted เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564

6. โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

7. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

8. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษารับปริญญาตรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ

9. โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมบท)

10. โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน

11. โครงการเพชรนครินทร์

12. โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์

13. โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

14. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษารับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

15. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร

16. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ

17. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษารับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

18. Phuket International Admission for Academic Year 2021

19. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

20. โครงการสถาภูมิ (Stabhumi)

21. โครงการ “มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง”

22. โครงการ “กล้ายาง” เพื่อคัดเลือกนเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ)

23. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์

24. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

25. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์

26. โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ปีการศึกษา 2564 (รอบที่4)

27. โครงการ “Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์”

28. โครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา

.

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ

1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

1.4 ไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ระบบ TCAS) จากฐานข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาซึ่งดำเนินการโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)

1.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้แจ้งยกเลิกสิทธิ์ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (สละสิทธิ์) ในระบบ TCAS ของสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ครบสองครั้งแล้ว

.

ระเบียบการรับสมัคร ในทุกโครงการ    :      เอกสารการรับสมัคร   !!   (แถบ รอบ 4)

สมัครเรียน      :      e-admission.psu.ac.th

กำหนดการรับสมัคร     :     วันที่   3   –  10  มิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูล     :      entrance.psu.ac.th

error: Content is protected !!