Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ม. ราชภัฏนครราชสีมา ปี 2564

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ม. ราชภัฏนครราชสีมา ปี 2564

มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ได้ออกประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

๒. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

๕. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

๖. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

๗. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

๘. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

๙. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

๑๐. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

๑๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

๑๒. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.)

๑๓.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

๑๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)

๑๕. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

๑๖. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

**สาขาวิชา คุณสมบัติ และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสาร ที่ลิงก์ด้านล่างเลยจ้า

หมายเหตุ

๑. จำนวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการยืนยันสิทธิ์ในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒. กรณีที ผู้สมัครไม่มีคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือกครบทุกประเภท มหาวิทยาลัยจะไม่ตัดสิทธิ์การสมัคร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประมวลผลตามคะแนนที่ผู้สมัครมี

.

เอกสารเกณฑ์การคัดเลือก    :      เอกสาร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :     7 – 15 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :     entrance.nrru.ac.th/entrance

error: Content is protected !!