Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ม. ราชภัฏสงขลา ประจำปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ม. ราชภัฏสงขลา ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา ได้ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ TCAS 2564 ซึ่งมีนโยบายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมี รายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย

1.2 ไม่เคยเป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ

1.3 ไม่เคยกระทำความผิดจนได้รับโทษ

1.4 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

1.5 มีคุณสมบัติอื่นตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา

2. คุณสมบัติเฉพาะ

2.1 สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี

1) ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 หรือ

2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

3) มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของแต่ละหลักสูตร สาขาวิชา

2.2 สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)

1) ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และจะต้องสำเร็จ การศึกษาในปีการศึกษา 2563 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2) มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา

2.3 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะความเป็นครู ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1) มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะ ดังนี้

1.1 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

1.3 ไม่เคยมีประวัติความประพฤติที่ไม่ดี

3. การรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัคร

รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

** คณะและหลักสูตรที่เปิดรบัสมัครในรอบนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากระเบียบการรับสมัคร ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

.

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล    :     regis.skru.ac.th

error: Content is protected !!