Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ออกเกณฑ์การคัดเลือก รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในรอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับ ในรอบนี้

ครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาการจัดการ   : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยนานาชาติ  : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

.

รวมจำนวนที่เปิดรับทั้งหมด 521 คน

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ    :     GPAX , เกรดเฉลี่ย , สอบสัมภาษณ์

เอกสารเกณฑ์การคัดเลือก     :      เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :    ฝ่ายรับเข้า ม. ราชภัฏเชียงใหม่

error: Content is protected !!