Press ESC to close

เด็ก TCAS เตรียมตัวรู้จักกับข้อสอบรูปแบบใหม่ กับข้อสอบ TGAT

เด็ก TCAS เตรียมตัวรู้จักกับข้อสอบรูปแบบใหม่ กับ ข้อสอบTGAT

ข้อสอบ TGAT (Thai General Aptitude Test) เป็นข้อสอบที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งจะเป็นคะแนนที่ใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครสอบในปี 2563 เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2564 แต่โดยเบื้องต้นนี้เป็นทางเลือกเพิ่มเติม ไม่ได้บังคับใช้

ข้อสอบจะวัดสมรรถนะทั่วไป 3 ส่วน

English Communication การสื่อสารภาษาอังกฤษ

Critical and Logical Thinking การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ

Future Workforce Competencies สมรรถนะในการทำงานอนาคต

Value Creation & Innovation การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

Complex Problem Solving การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

Emotional Governance การบริหารจัดการอารมณ์

Civic Engagement การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม

ใครสอบได้บ้าง

สอบได้ตั้งแต่ชั้น ม. 4 ปีละ 3 ครั้ง ในเดือน พ.ค. ส.ค. และ พ.ย.
(ข้อสอบกำลังพัฒนา คาดว่า พ.ค. 63 จะเริ่มเปิดสอบ)

รูปแบบข้อสอบ

1. เลือกข้อสอบเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ก็ได้

2. สอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์

การนำคะแนนของ TGAT ไปใช้

ใช้สำหรับการยื่นในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ โควตา

เป็นทางเลือกให้กับมหาวิทยาลัยและนักเรียน

ซึ่งในช่วงเริ่มต้น ข้อสอบ TGAT จะเป็นเพียงทางเลือก แต่ในอนาคต ปี 2566 อาจจะยกเลิกการใช้ ข้อสอบ GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ และเปลี่ยนมาใช้ TGAT และจะมีข้อสอบ TPAT เพิ่มมาด้วย

TPAT (Thai Professional Aptitude Test) ความถนัดทางวิชาชีพ ประกอบด้วย

1. ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

2. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

4. ความถนัดทางครุศาสตร์ และความถนัดทางการแพทย์

ในอนาคตอาจจะมีการนำ ข้อสอบ ประเภทนี้เข้ามาใช้จริง ซึ่ง น้องๆ หรือผู้ปกครองที่มีบุตรหลายเรียนอยู่ในช่วง มัธยมต้น หรือ ม.4 ควรศึกษาข้อมูลไว้ด้วยนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล    :  trueplookpanya.com/tcas/article/detail/79433

error: Content is protected !!