Press ESC to close

รับตรง TCAS 64 ม. วลัยลักษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2564

รับตรง TCAS 64 ม. วลัยลักษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ได้ออกระเบียบการรับสมัคร และกำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ใน รอบที่ 1 Portfolio ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ และสำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

2. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

3. สำนักวิชาการจัดการ

4. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

5. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

6. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

8. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

9. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรแพทย์อยู่ระหว่างจัดทำประกาศ)

10. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

11. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

12. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

13. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

14. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศ)

15. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี

16. วิทยาลัยนานาชาติ (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศ)

ทุนการศึกษา

1. ทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรตที่ 21

2. ทุนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา

โครงการพิเศษ

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (เด็กดีมีที่เรียน)

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :     ลิงก์เอกสาร  !!

หน้าหลักการรับสมัคร    :     ลิงก์พาไป  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :   entry.wu.ac.th

error: Content is protected !!