Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี วิชาเคมี ทั่วไป สำหรับเตรียมสอบ

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี วิชาเคมี ทั่วไป สำหรับเตรียมสอบ

วิชาเคมี เป็นอีกวิชาที่ค่อนข้างยากสำหรับวิชาในสายวิทยาศาสตร์ เพราะต้องจำสูตร วิเคราะห์ส่วนประกอบ และไหนจะต้องคำนวณสมการอีก เรียกได้ว่ามาครบเลยทีเดียวกับวิชานี้ จึงทำให้หลายๆ คนไม่ค่อยชอบวิชานี้กันสักเท่าไหร่

แต่มันก็เลี่ยงค่อนข้างยาก เพราะวิชาเคมีเป็นหนึ่งในวิชาที่สำคัญกับการยื่นคะแนนเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเรียนในสายวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ยังไงก็หนีไม่พ้นกับวิชานี้ที่ต้องสอบ

ดังนั้น เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่จะได้เข้าคณะดีๆ มหาวิทยาลัยในฝัน เรามาเตรียมตัวให้พร้อมกันหน่อยดีกว่ากับวิชานี้ และในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี วิชาเคมีทั่วไป มาฝากกัน สำหรับน้องๆ ที่อยากจะเน้นเรื่องของวิชาเคมีให้แน่นขึ้น โดยเป็นคอร์สเรียนฟรีจาก ระบบ Thaimooc ซึ่งสามารถลงเรียนได้ฟรี

แถมยังได้ใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบด้วยนะ ถ้าทำได้ผ่านเกณฑ์ ซึ่งเหมาะมากๆ กับน้องๆ ที่อยากจะติวเข้มและเตรียมสอบ ถ้าน้องๆ คนไหนสนใจ ลองอ่านรายละเอียดเพิ่มกันดูนะจ้ะ

วิชานี้เหมาะกับใคร   :    น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ และนักศึกษาที่เรียคณะสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหาที่จะได้เรียนในคอร์สเรียนนี้

อะตอมและโครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี อิเล็กโทรไลต์และการแตกตัวเป็นไอออน กรดและเบส สมดุลของไอออน เคมีไฟฟ้า

.

อาจารย์ผู้สอน

ดร.รมิดา รัตนาคาม

ดร.ธารินี สาลีโภชน์

ดร.สุธาสินี กิตยาการ

ดร.ปณิทัติ หาสิน

อาจารย์จากภาควิชเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.

เนื้อหาที่เรียน    :   เคมีทั่วไป ระดับปริญญาตรี ความยาก ระดับปานกลาง

1. ตำราและเอกสารหลัก

1.1 ทบวงมหาวิทยาลัย “เคมีเล่ม 1” สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2541

1.2 ทบวงมหาวิทยาลัย “เคมีเล่ม 2” สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2541

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

2.1 หนังสือ: กฤษณา ชุติมา “หลักเคมีทั่วไป” เล่ม 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2549

2.2 หนังสือ: กฤษณา ชุติมา “หลักเคมีทั่วไป” เล่ม 2 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2542

.

ลงทะเบียนเรียน     :       ลิงก์พาไป  !!

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก เพื่อเข้าเรียน     :      ลิงก์พาไป  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

ขอบคุณข้อมูล      :    facebook.com/ThaiMOOC

error: Content is protected !!