Press ESC to close

การรับสมัคร เข้าเป็นนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปี 2564

การรับสมัคร เข้าเป็นนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปี 2564

ประกาศจาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๕๗ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19 )

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ ศูนย์อำนวยการแพทย์-พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก และเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ
การรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากสภาการพยาบาล ทำให้วิทยาลัยพยาบาล

กองทัพบกเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้านมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่าเทียมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลอื่นๆ ในระดับเดียวกัน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4ปี) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
ต่างๆและหลักสูตรอื่นๆตามที่กองทัพบกกำหนด

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

จำนวนหน่วยกิต รวม 145 หน่วยกิต แบ่งเป็น

1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต , กลุ่มวิชาชีพ 77 หน่วยกิต , กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทหาร 5 หน่วยกิต

1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี ( 8 ภาคการศึกษาปกติ3 ภาคฤดูร้อน )

การลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา ตามหลักสูตรที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกกำหนด

อาคารสถานที่

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการศึกษา อบรมและปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สภาการพยาบาล

1 สถานที่ฝึก ศึกษา อุปกรณ์การสอนและคณาจารย์

1.1 สถานที่ฝึก ศึกษา

1) การศึกษาภาคทฤษฎีห้องเรียนเป็นห้องปรับอากาศ ขนาดจุ 100 คน พร้อมอุปกรณ์การเรียน การสอนและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยทุกห้อง การเรียนการสอนด้านปฏิบัติการทางการพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเรียนการ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ใช้สถานที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

2) การศึกษาภาคปฏิบัติใช้สถานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก และ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แหล่งการศึกษาอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องและเป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ

2 มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการคือ

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET )* ของสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) จำนวน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคม ศึกษา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562 ทั้งนี้ต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน

หมายเหตุ* กรณีไม่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ในปีการศึกษา 2560-2562 ให้ใช้ผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาของส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) จำนวน 7 รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ในปีการศึกษา 2563

โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมีและ ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน

4 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT 1 ) ในการสอบปี การศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด

5 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT 2 )ในการสอบปี 2562 และปี 2563 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด

6 ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT2) การวัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ในการสอบปี 2562 และปี 2563 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด

7 มีสถานภาพโสดอายุ 18 – 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่ สมัครฯ(ผู้สมัครที่เกิด 3 สิงหาคม 2538 –3 สิงหาคม 2545)

8 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

9 มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตรและมีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรคำนวณจาก BMI = น้ำหนัก(กิโลกรัม)/ส่วนสูง(เมตร) และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการ ตามที่กำหนดไว้ในผนวก ก ท้ายระเบียบนี้

10 ไม่บกพร่องในศีลธรรม

11 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

12 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิด อันกระทำโดยประมาท

13 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ

14 ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการหรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด

15 ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร  (ใหม่)    :     6 มกราคม ถึง 26 เมษายน 2564

เอกสารรับสมัคร เต็ม    :    เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล     :     rtanc.thaijobjob.com

error: Content is protected !!