Press ESC to close

การรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี 63

การรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี 63

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 และ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

การรับสมัคร   :    รับเฉพาะ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต เท่านั้น

ระยะเวลาการรับสมัคร  :    3 กุมภาพันธ์ 2563 – 20 มีนาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร      :     เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :     ฝ่ายรับเข้า วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

error: Content is protected !!