Press ESC to close

เจาะลึกหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ว่าเรียนอะไรบ้างใน 4 ปี

เจาะลึกหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ว่าเรียนอะไรบ้างใน 4 ปี

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากเรียน วิศวกรรมศาสตร์ ต้องอ่านเลยกับข้อมูลในบทความนี้ เพราะเป็นแนวทางที่ดีเลยให้กับน้องๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์นี้ เป็นหนึ่งในคณะยอดฮิตและเป็นคณะในฝันของใครหลายๆ คน แต่รู้หรือไม่ว่าการเรียนใน 4 ปีนั้น ต้องเจอกับอะไรบ้าง

และต้องเผชิญกับอะไร หลายๆ คนเข้ามาแล้ว ก็ต้องออกไป เพราะมันไม่ใช่ทาง มันยากเกินไป หรือ เราไม่ถนัดทางด้านนี้ เพื่อทำให้น้องๆ ไม่ต้องพลาดเข้ามาเรียนและต้องซิ่วออกไป

ในบทความนี้ พี่ก็จะพามาดูกันว่าใน 4 ปี คณะวิศวกกรมศาสตร์ นั้นเขาเรียนวิชาอะไรบ้างกับหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาพรวมทุกสาขาวิชา) ซึ่งพี่เชื่อเลยว่าน้องๆ ก็คงเคยอ่านบทความและพอทราบมาอยู่บ้างแล้วว่า ในแต่ละปี เรียนอะไร แต่มาคราวนี้ เจาะกันไปเลย ว่า เจอวิชาอะไรบ้าง ใน 4 ปี ถ้าพร้อมแล้ว ว่าที่วิศวกร ทุกคนไปกันเลยจ้า

แนะแนว วิศวกรรมศาสตร์     :     ลิงก์พาไป  !!

เรียนวิชาอะไรบ้าง ใน 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อ้างอิง จาก หลักสูตรของ สจล. )

ปี ที่ 1 (เบื้องต้น)

แคลคูลัส 1,2

ฟิสิกส์ทั่วไป 1,2

เคมีทั่วไป

การเขียนแบบวิศวกรรม

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

กลศาสตร์วิศวกรรม

วัสดุวิศวกรรม

** ทุกสาขาวิชา ในปีนี้ เรียนเหมือนกัน ทั้งหมด

.

ปี ที่ 2 (เบื้องต้น)

แต่ละสาขาวิชา จะเรียนแตกต่างกันแล้วในปีนี้ (วิชาที่เป็นที่สุดของ แต่ละสาขาวิชา 5 วิชามาแนะนำกัน)

วิศวกรรมไฟฟ้า

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้ากำลัง

.

วิศวกรรมโยธา

การสำรวจ

คอนกรีตเทคโนโลยี

ทฤษฎีโครงสร้าง

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

ชลศาสตร์

.

วิศวกรรมเครื่องกล

เทอร์โมไดนามิกส์ 1,2

กลศาสตร์ของไหล

กลศาสตร์เครื่องจักรกล

คณิตวิศวกรรม , พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์ในปัญหาวิศวกรรมเครื่องกล

กรรมวิธีการผลิต

.

วิศวกรรมเคมี

อุณหพลศาสตร์

กลศาสตร์ของไหล

การถ่ายโอนความร้อน

การถ่ายโอนมวลสาร

เคมีฟิสิกัลและเคมีวิเคราะห์

.

วิศวกรรมอุตสาหการ

เทอร์โมฟลูอิดส์

วิศวกรรมความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรม

กรรมวิธีการผลิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

.

ปี ที่ 3 (เบื้องต้น)

แต่ละสาขาวิชา จะเรียนแตกต่างกันแล้วในปีนี้

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

ระบบควบคุม

การออกแบบระบบไฟฟ้า

วิชาเลือกแต่ละสาขา (ยากง่ายแล้วแต่ความชอบ)

.

วิศวกรรมโยธา

วิเคราะห์โครงสร้าง

ปฐพีกลศาสตร์

วิศวกรรมการทาง

ธรณีวิศวกรรม

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

.

วิศวกรรมเครื่องกล

การออกแบบเครื่องจักรกล กลศาสตร์วัสดุ

การสั่นสะเทือนเชิงกล กลศาสตร์วิศวกรรม

การถ่ายเทความร้อน

การทำความเย็นและการปรับอากาศ เทอร์โมไดนามิกส์

วิศวกรรมโรงจักรผลิตกำลัง

.

วิศวกรรมเคมี

เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมเคมี

จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์

วิศวกรรมความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการประเมินความเสี่ยง

พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม

การจำลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี

.

วิศวกรรมอุตสาหการ

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

วิศวกรรมการซ่อมบำรุง

วิศวกรรมอาหาร

การวางแผนการผลิตและการควบคุม

การควบคุมคุณภาพ

.

ปี ที่ 4 (เบื้องต้น)

ในทุกสาขาวิชาที่เรียน ในปีนี้ วิชายากแทบจะไม่มีแล้ว เพราะมีเรียนแค่ไม่กี่หน่วยกิต แต่ที่ยากคือ โครงงานวิศวกรรม 1,2 อันนี้ หนักจริงๆ

.

ดูหลักสูตรเต็มในแต่ละ สาขาวิชา     :    ลิงก์พาไป  !!

ขอบคุณข้อมูล    :       reg.kmitl.ac.th/curriculum

error: Content is protected !!