Press ESC to close

ม. ศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียน โครงการเรียนล่วงหน้า เพื่อเก็บหน่วยกิต ปี 2564

ม. ศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียน โครงการเรียนล่วงหน้า เพื่อเก็บหน่วยกิต ปี 2564

ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะได้ เรียนล่วงหน้า และเก็บหน่วยกิตหลักสูตรปริญญาตรี ทั้งที่ยังไม่จบ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยปีนี้ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ก็เอาด้วย โดยจะเปิดสอน 4 วิชาคณะศึกษาศาสตร์ให้ ม.ปลาย และใช้โอนหน่วยกิตได้

โดยทางมหาวิทยาลัย จะเปิดสอนรายวิชาระดับปริญญาตรีให้กับน้องๆ ม.ปลายในช่วงเวลาปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย หรือค้นหาความถนัด เพื่อทดลองเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการเรียนการสอนรายวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งก็จะมีทั้งเรียนแบบ Online และ Onsite

ซึ่งมีรายวิชาที่เปิดสอน

1. วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น Introduce to Psychology เรียนแบบ Online

เรียน 15 ครั้ง 48 ชั่วโมง

เทียบโอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาได้

2. วิชาการถ่ายภาพดิจิทัล Digital Photography เรียนแบบ Online

เรียน 8 ครั้ง 64 ชั่วโมง

เทียบโอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

3. วิชาการศึกษาตลอดชีวิต Lifelong Education เรียนแบบ Online

เรียน 8 ครั้ง 48 ชั่วโมง

เทียบโอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

4. วิชาการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร Photography for communication

เรียนแบบ Onsite

เรียน 8 ครั้ง 48 ชั่วโมง

เทียบโอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

.

เงื่อนไขการเรียน

1. เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร

2. ถ้าสอบติดม.ศิลปากรจะมีบันทึกประวัติการศึกษาลงในทรานสคริป และถ้าได้เกรด C ขึ้นไป จะโอนผลการเรียนและหน่วยกิตได้

3. ประกาศนียบัตรและทรานสคริป สามารถใช้ยื่น Portfolio ใน TCAS65 ได้

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร : 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : 16 เมษายน 2564

เปิดเรียน : 19 เมษายน – 20 มิถุนายน 2564

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   :   ลิงก์พาไป  !!

สำรอง    :      ลิงก์พาไป  !!

ขอบคุณข้อมูล     :  dek-d.com/tcas/57482 , facebook.com/pg/educ.su

error: Content is protected !!