Press ESC to close

ข้อมูลการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปี 2564

ข้อมูลการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปี 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัย ศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ซึ่งมีรายละเอียด และหลักสูตรที่เปิดรับในรอบนี้ ดังนี้

หลักสูตรและสาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

โครงการโควตา 28 จังหวัด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)

คณะโบราณคดี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

คณะมัณฑนศิลป์

โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

โครงการโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

โครงการโควตาผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะไทยโบราณ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

โครงการโควตา 28 จังหวัด

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

คณะศึกษาศาสตร์

โครงการโควตา 28 จังหวัด

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

โครงการสืบสานภาษาไทย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

โครงการโควตาโรงเรียนในเครือข่าย 25 โรงเรียน

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา))

คณะอักษรศาสตร์

โครงการโควตา 28 จังหวัด

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (โควตาโรงเรียน)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)

โครงการโควตา 28 จังหวัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

วิศวกรรมศาสตรบัณพิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)

โครงการโควตา 28 จังหวัด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติสก์ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

คณะเภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติและพิเศษ)

คณะดุริยางคศาสตร์

โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ)

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)

โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการโควตา 28 จังหวัด

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

บัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการโควตา 28 จังหวัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

โครงการโควต้าสำหรับนักเรียนที่เป็นบุตรของผู้ปกครองทำงานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

.

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม   :    ลิงก์พาไป  !!

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.su.ac.th

error: Content is protected !!